Miljö

Euro Poultry importerar och levererar kylda och frusna livsmedelsprodukter till distributörer inom livsmedelssektorn och detaljhandeln samt livsmedelsindustrin i Europa. Vår tjänst ska vara lagrings- och marknadsledande i världen av fjäderfäprodukter vilket är varför vi bara belastar miljön till viss del. Indirekt är vi ett företag som på grund av vår betydande import påverkar miljön genom producenter, avsändare och distributionscenter.

Därför anser vi miljöfrågor som en oerhört viktig parameter som kommer att bidra till att stärka Euro Poultrys image med affärspartners - nu och i framtiden - och säkerställa att Euro Poultry fortsätter att betraktas som en professionell och seriös livsmedelsimportör inom branschen.

Som leverantör till Euro Poultry kräver vi:

 • Att leverantören har en miljö, arbetsmiljö och säkerhetspolicy

 • Att leverantören följer lagar och myndighetskrav inom miljöområdet.

 • Att leverantören strävar mot en miljövänlig produktions, transport och förvarings strategi.

 • Att leverantören minimerar användandet av förbrukningsmaterial, råvaror och energi. Där det är möjligt skall det återvinnas, och spillvatten skall renas.

 • Att leverantören löpande förbättrar och förebygger förorening.

 • Att leverantören minimerar avfallssmängden.
 • Att leverantören samarbetar med myndigheter, organisationer och oss om förnuftig miljömässig påverkan av omgivningen.
 • Att leverantören rutinmässigt ser över miljöpåverkande dagliga aktiviteter.
 • Att leverantören övervakar att medarbetarna agerar enligt miljöpolicyn.
 • Att leverantören involverar medarbetarna i miljöarbetet och informerar om policy och miljöplan till dem.
 • Att leverantören tar miljöhänsyn vid investeringar
 • Att leverantören reviderar målsättningen med hänsyn till de faktorer som kan påverka miljöpolicyn
 • Att leverantören upprätthåller god kontroll samt underhåller produktions, transport och kylanläggningar i den mån att föroreningar från dessa undviks och förebyggs.

Inom Euro poultry arbetar vi ständigt för:

 • Att vara miljömedvetna på alla upptänkliga områden

 • Att ta miljöhänsyn vid inköp av drifts material

 • Att verka för ett minimum av transport av varor

 • Att involvera våra medarbetare i miljöpolicyn

 • Att sörja för att allt driftsmaterial regelmässigt underhålles och servas, för att således undvika utsläpp och en negativ miljöpåverkan