Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Internationale Verkoop van Goederen (de 'Voorwaarden') van toepassing op alle contracten, bestellingen, verkopen en leveringen van goederen of diensten door de Verkoper (zoals hieronder gedefinieerd).

De 'Verkoper' betekent de Euro Poultry-groep bestaande uit Euro Poultry A/S, Euro Poultry AB, Euro Poultry OY, Euro Poultry Holding B.V., Euro Poultry Procurement B.V. en Euro Poultry Benelux B.V. of eender welke gelieerde bedrijven in de Euro Poultry-groep, inclusief maar niet beperkt tot dochtermaatschappijen die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, eigendom zijn of beheerd worden door de Euro Poultry-groep. Deze Voorwaarden zijn te vinden op onze website, als bijlage aan de zakelijke overeenkomsten van de Verkoper en op de facturen van de Verkoper.

Deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en vormen samen met de offerte, bestellingen en leveringen de basis van het contract. Geen tegenstrijdige, tegengestelde of aanvullende voorwaarden worden geacht door de Verkoper te zijn aanvaard totdat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd.

2. Offertes, orderbevestigingen, enz. 

2.1 Alle inkooporders, acceptaties enz. zijn niet bindend voor de Verkoper totdat een schriftelijke orderbevestiging is afgegeven aan de Koper per post, e-mail, enz. Indien een bestelling mondeling werd geplaatst, wordt er een schriftelijke orderbevestiging aan de Koper verstrekt.

2.2 Alle aanbiedingen gebeuren onder voorbehoud dat de Goederen niet verkocht zijn, cf. sectie 3. Alle aanbiedingen door de Verkoper moeten geaccepteerd worden binnen 7 kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de aangeboden Goederen. Indien de orderbevestiging niet overeenstemt met de bestelling van de Koper, moet de Koper dit onmiddellijk en uiterlijk op het moment van acceptatie door de Koper melden. Indien de Koper deze kennisgeving niet geeft, wordt de Koper geacht de aanbieding te hebben geaccepteerd volgens de uitgegeven orderbevestiging.

2.3 Indien de Koper de bestelling annuleert nadat de Verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft afgegeven maar voordat de levering heeft plaatsgevonden, is de Koper aansprakelijk om alle gemaakte kosten van de Verkoper die hier betrekking tot hebben te vergoeden.

3. Handelswaren

3.1 Totdat de Verkoper de acceptatie van de Koper heeft ontvangen, heeft de Verkoper het recht om een overeenkomst te sluiten met een derde partij betreffende de Goederen aangeboden aan de Koper met als gevolg dat het aanbod van de Verkoper aan de Koper niet langer geldig is. Indien de acceptatie van de Koper met betreffende de Goederen aangeboden aan de Koper ontvangen wordt door de Verkoper nadat de Verkoper een overeenkomst heeft gesloten met een derde partij met betrekking tot deze Goederen, zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen dat het aanbod niet langer geldig is zonder onnodige vertraging. In dit geval heeft de Koper geen recht op enige vordering tot schadevergoeding.

4. Prijs en tariefwijzigingen

4.1. De prijs en de valuta voor Goederen zijn die welke in de [orderbevestiging] worden vermeld, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief taksen, kosten, douanerechten en andere heffingen, inclusief maar niet beperkt tot verkopen, gebruik, accijnzen, toegevoegde waarde en gelijkaardige belastingen of heffingen opgelegd door eender welke overheidsinstantie.

4.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan prijzen, producten en het dienstenaanbod om redenen zoals, maar niet beperkt tot, veranderingen in wisselkoersen, wijzigingen in douanerechten, taksen waaronder taksen te betalen aan transport-, terminal- of havenautoriteiten, wijzigingen in de prijzen van de fabrikant, veranderende marktomstandigheden, onbeschikbaarheid van het product en stopzetting van de productie van het product voor zover eender welke dergelijke bijkomende kosten kunnen worden toegerekend aan de desbetreffende zending tot aan de levering ervan. De verkoopprijzen van de Goederen zijn in overeenstemming met de catalogusprijzen van de Verkoper die van kracht waren op het moment in kwestie of in overeenstemming met een aanbod van de Verkoper. 

5. Betalingsvoorwaarden en uitvoeringsgaranties

5.1. Betalingsvoorwaarden worden bepaald op basis van de factuur en worden in contanten voldaan uiterlijk op de vervaldag volgens de factuur. Indien er geen betalingsdatum werd opgegeven, wordt de betaling in contanten gedaan op het moment van de levering.

5.2. Eender welke Koper die goedgekeurd werd voor krediet, wordt 8 dagen krediet aangeboden.

5.3. Indien de leveringsdatum wordt uitgesteld als gevolg van omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, is de Koper verplicht om, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de betaling te voldoen volgens het contract alsof de levering zoals gepland werd uitgevoerd.

5.4. Voor zover de Koper niet tijdig betaalt, wordt een vertragingsrente opgebouwd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. De betaling van rente heeft geen invloed op het recht van de Verkoper om compensatie te eisen voor schade die resulteert uit de wanbetaling van de Koper.

5.5. De Koper heeft geen recht om eender welk deel van de aankoopsom in te houden vanwege tegenvorderingen van eender welke aard of om eventuele tegenvorderingen op de Verkoper te verrekenen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk met de Verkoper is overeengekomen. Bestellingen die niet geleverd werden aan de Koper wegens wanbetaling worden vastgehouden op kosten en risico van de Koper.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De Goederen blijven volledig eigendom van de Verkoper en het eigendomsrecht wordt niet overgedragen aan de Koper totdat alle vorderingen, om welke juridische reden dan ook, volledig zijn voldaan. Het is de Koper dan ook verboden eender welke disposities te nemen met betrekking tot Goederen waarvan de Verkoper eigenaar blijft. De Verkoper dient bovendien onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht van eender welke hypothecatie of andere beslaglegging op Goederen onder eigendomsvoorbehoud door een derde partij. Eender welke interventiekosten worden in rekening gebracht van de Koper indien en voor zover ze niet kunnen worden geïncasseerd bij die derde partij.

6.2. In geval van modificatie, wijziging of verwerking van de Goederen, waardoor de Goederen hun kenmerken of identiteit niet verliezen, blijft het eigendomsvoorbehoud op zodanige wijze dat het ook betrekking heeft op de gemodificeerde, gewijzigde of verwerkte Goederen aan de waarde die ze hadden vóór de modificatie, wijziging of verwerking.

6.3 De Koper is verplicht de geleverde Goederen verzekerd te houden en de Goederen te allen tijde gescheiden te houden zodat de Goederen op eender welk moment als eigendom van de Verkoper kunnen worden geïdentificeerd.

7. Levering en bezorgdatum

7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, worden de leveringsdata die vermeld worden in de orderbevestiging aanzien als de datum waarop de Verkoper de Koper op de hoogte heeft gesteld dat de Goederen klaar zijn voor levering en ter beschikking van de Koper zijn gesteld. Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen gaat op dit moment over op de Koper in overeenstemming met de levering.

7.2 De levering vanaf de opslagplaats geschiedt voor rekening en risico van de Koper.

7.3 De leveringsdatum die vermeld wordt in de orderbevestiging wordt door de Verkoper bepaald volgens zijn beste oordeel, en als deze niet kan worden nagekomen, zal de Koper hiervan op de hoogte worden gebracht, waarbij deze ook, voor zover mogelijk, geïnformeerd wordt over de nieuwe datum waarop de levering verwacht kan worden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, zal een uitstel van de bezorgdatum met maximaal 14 kalenderdagen altijd betekenen dat de levering op tijd werd geleverd en de Koper dus geen recht geven om de verkoop of het contract te annuleren en/of enige vorm van financiële compensatie van de Verkoper te eisen.

7.4 Beide partijen zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van de overeenkomst door omstandigheden zoals vermeld in cf. sectie 11.3. Indien en voor zover de getroffen partij vertraging ondervindt als gevolg van overmacht, heeft die partij recht op een verlenging van de bezorgdatum. Indien de levering tijdelijk wordt vertraagd door een of meer van de omstandigheden cf. sectie 11.3,  wordt de leverdatum dienovereenkomstig uitgesteld. De bezorgdatum wordt verlengd met een periode gelijk aan de periode van onderbreking veroorzaakt door overmacht. Indien de levering langer dan 12 weken wordt verhinderd, heeft de Verkoper het recht om het contract in kwestie zonder enige aansprakelijkheid te annuleren.

7.5 De Verkoper moet in eender welke van de bovengenoemde situaties zonder onnodige vertraging de Koper informeren over de wijzigingen aan de bezorgdatum.

7.6 In het geval dat de Koper de Goederen niet in ontvangst neemt op de overeengekomen afleverdatum, of de Verkoper niet te zijner tijd op de hoogte brengt van een afleveradres, is de Verkoper gerechtigd om de leveringsdatum uit te stellen en de Goederen op risico en kosten van de Koper te bewaren of om de bestelling of delen daarvan zonder aansprakelijkheid te annuleren. In dit geval kan de Koper geen aanspraak maken op compensatie.

8. Productinformatie

8.1 De Verkoper behoudt het eigendom en alle rechten op alle documenten, afbeeldingen of andere media die ter beschikking worden gesteld aan de Koper. Dergelijke documenten of andere media mogen enkel door de Koper worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, gerepliceerd of overgedragen aan derden met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.

8.2 De Verkoper behoudt alle rechten, eigendom en belangen in en voor alle globale intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten die zijn vervat in de Goederen, inclusief maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooirechten, handelsgeheimen, logo's en handelsmerken. De Koper erkent derhalve dat hij geen rechten heeft tot eender welk van het voorgaande zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

9. Specificaties

9.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen specificaties, indien dit niet nadelig is voor de Koper.

10 Defecte handelswaren

10.1. De Verkoper garandeert dat de gekochte Goederen bij aflevering in alle materiële opzichten zullen voldoen aan de toepasselijke specificaties voor dergelijke Goederen. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, nalatige handelingen, gebrek aan redelijk onderhoud en zorg, ongelukken of misbruik door de Koper of eender welke vertegenwoordiger van de Koper.

10.2 De Koper moet de Goederen onmiddellijk bij de aflevering inspecteren of een inspectie van de Goederen regelen. Een inspectie omvat het tellen van de geleverde hoeveelheid en het controleren van het nettogewicht, vóór ontvangst van de CMR-vrachtbrief/bestelbon. De Koper wordt geacht de geleverde Goederen te hebben aanvaard tenzij een schriftelijke kennisgeving van afwijzing met vermelding van de reden voor afwijzing door de Verkoper wordt ontvangen binnen:

1) 24 uur voor gekoelde producten;

2) 72 uur voor diepgevroren producten;

3) 10 kalenderdagen voor alle andere Goederen.

Indien de Koper eender welke gebreken vaststelt, moet de Koper de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Koper het gebrek aan overeenstemming ontdekt of had moeten ontdekken. De kennisgeving moet gebeuren binnen de gestelde houdbaarheidsperiode van de Goederen, anders verbeurt de Koper zijn rechten onder de garantie.

10.3 De Verkoper heeft het recht om onderzoek te doen naar de gebreken. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Verkoper.

10.4 De Verkoper geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geleverde Goederen, en de garantie vormt de enige verplichting van de Verkoper met betrekking tot een gebrek aan overeenstemming van de Goederen die worden geleverd (met uitzondering van de titel). We bieden met name geen garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid van geleverde Goederen of hun geschiktheid voor een bepaald doel.

10.5 Met betrekking tot Goederen die niet conform zijn met de garantie, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de keuze van de Verkoper om: (i) een vervanging van dergelijke Goederen aan te bieden; met dien verstande echter dat dergelijke Goederen moeten worden teruggestuurd naar de Verkoper, samen met aanvaardbaar bewijs van aankoop, binnen veertien kalenderdagen nadat het gebrek aan overeenstemming is geconstateerd of had moeten worden ontdekt; of (ii) een korting op de aankoopprijs aan te bieden.

11. Compensatie en beperking van aansprakelijkheid

11.1 Elke partij is aansprakelijk voor zijn eigen acties en niet-uitvoering volgens dit contract en de huidige wetgeving. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot directe schade die de Koper kan lijden. Eender welke vordering van de Koper jegens de Verkoper voor eender welke schadeclaim kan niet hoger zijn dan de aankoopprijs op de factuur voor de Goederen die aanleiding geven tot dergelijke claim, ongeacht de aard van de claim, hetzij in contract, onrechtmatige daad, garantie of anderszins.

11.2. De Verkoper zal niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke indirecte of gevolgschade of punitieve schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van goodwill, bedrijfsverlies, kosten ten gevolge van bedrijfsonderbreking, verlies van klanten, inkomstenderving, verlies van winst of verlies van verwachte winsten die ontstaan uit of in verband met het contract of eender welke transactie tussen de Verkoper en de Koper. Zodoende is de Verkoper in geen geval aansprakelijk voor verlies van gebruik, verlies van gegevens, verwijderings- en/of herinstallatiekosten, verlies van/of schade aan eigendommen of claims van derden.

11.3 De volgende omstandigheden zijn bedoeld als voorbeelden van gebeurtenissen die leiden tot vrijstelling van aansprakelijkheid indien zij de nakoming van de overeenkomst verhinderen: industriële geschillen, stakingen, uitsluitingen of andere omstandigheden waarover de partijen geen controle hebben, zoals brand, oorlog, mobilisatie, onvoorziene militaire oproepen, sabotage, opvordering, confiscatie, valutabeperkingen, importverbod, exportverbod, rellen, brandstofgebrek, algemene schaarste van goederen, beperkte stroomtoevoer en defecten in leveringen van onderleveranciers of vertraagde leveringen zoals gevolg van een van de bovengenoemde omstandigheden. Merk op dat het bovenstaande geen uitputtende lijst van voorbeelden is en dat er mogelijks andere voorbeelden zijn die onder de aansprakelijkheidsbeperking vallen. De bovengenoemde omstandigheden die zich vóór de totstandkoming van de overeenkomst hebben voorgedaan, geven alleen aanleiding tot vrijstelling van aansprakelijkheid indien de invloed van de genoemde omstandigheden op de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

11.4 Indien de Verkoper overmacht inroept, is de Verkoper verplicht om de Koper onmiddellijk op de hoogte te stellen van dit geval van overmacht zonder onnodig uitstel wanneer deze hiervan kennis neemt. De Verkoper is bovendien verplicht om zich in te spannen om de overmachtsituatie te overwinnen en om zijn verplichtingen volgens het contract te blijven uitvoeren indien redelijkerwijs mogelijk en in overeenstemming met goede werkwijzen. Indien en voor zover de Verkoper een vertraging oploopt als gevolg van overmacht, heeft de Verkoper het recht op een verlenging voor het tijdstip van voltooiing van het contract. Het tijdstip van voltooiing wordt verlengd met een periode gelijk aan de periode van onderbreking veroorzaakt door de overmachtsituatie. Indien de nakoming van het contract of delen hiervan langer dan 12 weken wordt verhinderd, heeft de verkoper het recht het betreffende contract zonder aansprakelijkheid te annuleren.

12 Retours

12.1. Verkochte Goederen kunnen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

12.2. Indien de Koper het recht heeft om de Goederen aan de Verkoper te retourneren, moeten de betreffende Goederen in de originele verpakking worden geretourneerd en op risico en Kosten van de koper worden verzonden. In het geval dat er transportkosten aan de Verkoper worden opgelegd, heeft de Verkoper het recht om deze kosten terug te vorderen bij de Koper en de kosten te verrekenen met eventuele tegenvorderingen van de Koper.

13 Productaansprakelijkheid

13.1 De Koper moet de Verkoper vrijwaren voor zover de Verkoper aansprakelijk wordt gesteld aan eender welke derde partij voor eender welk letsel of verlies waarvoor de Verkoper niet aansprakelijk is gesteld aan de Koper volgens sectie 13.2 en 13.3 van deze overeenkomst.

13.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade aan onroerend goed of roerend goed die optreedt terwijl de Goederen in het bezit van de Koper zijn. De Verkoper is daarnaast ook niet aansprakelijk voor schade aan producten die door de Koper zijn geproduceerd of producten waarvan de producten van de Koper onderdeel uit maken.

13.3 De Verkoper is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade of verlies zoals bedrijfsverlies, winstderving of verlies van winst of verlies van verwachte winsten die ontstaan uit of in verband met de overeenkomst of enige transactie tussen de Verkoper en de Koper, kosten te, gevolge van bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill of eender welke andere economische gevolgschade. Indien eender welke derde partij een claim indient tegen eender welke van beide partijen in dit Contract, dan moet een van beide partijen de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

14. Opdracht en verplichtingen

14.1 De Verkoper heeft het recht om eender welk van zijn rechten, belangen of verplichtingen volgens dit contract met de Koper toe te wijzen, te verpanden of anderszins over te dragen. Indien de Verkoper zijn rechten uit hoofde van dit contract overdraagt, verpandt of op andere wijze overdraagt aan eender welke derde partij, heeft de Koper vervolgens alleen het recht om claims in te dienen tegen die derde partij in geval van contractbreuk.

14.2 De Koper zal zijn rechten, belangen of verplichtingen volgens dit contract met de Verkoper niet toewijzen, verpanden of anderszins overdragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

14.3 De Koper houdt alle zakelijke informatie die hij van de Verkoper ontvangt vertrouwelijk. Deze geheimhoudingsbepaling blijft van toepassing voor onbepaalde tijd na de beëindiging van eender welk leveringscontract, ongeacht de oorzaak van de beëindiging. De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie die (i) de Koper op het moment van openbaarmaking al rechtmatig had verkregen, op voorwaarde dat dergelijke informatie niet onderworpen was aan een vertrouwelijkheidsverplichting; of (ii) die de Koper later onafhankelijk en legitiem verkregen heeft zonder verplicht te zijn deze informatie vertrouwelijk te houden; of (iii) die algemeen bekend is of wordt zonder eender welke contractbreuk door de Koper.

15 Toepasselijk recht, arbitrage en bevoegde rechtbank

15.1. Op voorwaarde dat de Partijen niet in staat zijn om binnen een redelijke termijn en uiterlijk 60 kalenderdagen na het begin van de schikkingsbesprekingen overeenstemming te bereiken over een geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met een contract met de Verkoper (contractueel of onrechtmatig), inclusief met betrekking tot de interpretatie en geldigheid van een deel van het contract, dan het geschil of de claim worden beslecht door de Maritieme en Commerciële Rechtbank van Denemarken, gelegen in Kopenhagen, als de enige en exclusieve bevoegde rechtbank. De Verkoper is niettemin steeds gerechtigd om in plaats daarvan een klacht tegen de Koper in te dienen bij de bevoegde rechtbank van de Koper.

15.2 Elk contract met de Verkoper wordt beheerst door het Deense recht. Het VN-verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. De proceduretaal is Engels, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Bijwerken 01.08.2018