Yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, näitä kansainvälisten tuotteiden myyntiä koskevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja (”Ehdot) sovelletaan kaikkiin Myyjän (määritelty jäljempänä) sopimuksiin, tilauksiin, myynteihin ja tuotteiden tai palveluiden toimituksiin.

”Myyjällä” tarkoitetaan Euro Poultry - ryhmää, joka pitää sisällään Euro Poultry A/S, Euro Poultry AB, Euro Poultry OY, Euro Poultry Holding B.V., Euro Poultry Procurement B.V. ja Euro Poultry Benelux B.V. sekä kaikki Euro Poultry - ryhmään kuuluvat yritykset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tytäryhtiöihin, jotka ovat yritysryhmän omistuksessa tai määräysvallassa kokonaan tai osittain, tai suoraan tai välillisesti. Nämä ehdot löytyvät osoitteista sivuilamme, Myyjän kauppasopimuksien liitteenä sekä Myyjän laskuilta.

Nämä Ehdot korvaavat kaikki aiemmat ehdot ja muodostavat sopimuksen yhdessä tarjouksen, tilausten ja toimitusten kanssa. Myyjä ei hyväksy ristiriitaisia, päinvastaisia ​​tai ylimääräisiä ehtoja, ennen kuin Myyjä on nimenomaisesti vahvistanut ne kirjallisesti.

2. Tarjoukset, tilausvahvistus jne.

2.1 Kaikki ostotilaukset, hyväksynnät jne. eivät sido myyjää ennen kuin kirjallinen tilausvahvistus on annettu Ostajalle postitse, sähköpostilla jne. Jos tilaus on tehty suullisesti, Ostajalle toimitetaan kirjallinen tilausvahvistus.

2.2 Kaikki tarjoukset ovat riippuvaisia myymättömistä ​​tuotteista, ks. kohta 3. Kaikki Myyjän tekemät tarjoukset ovat hyväksyttävissä 7 kalenteripäivää tarjouksen antamisesta, jollei siinä toisin mainita, sekä niihin sovelletaan tarjottujen Tuotteiden saatavuutta. Jos tilausvahvistus ei ole Ostajan tilauksen mukainen, Ostajan on ilmoitettava tästä välittömästi, mutta viimeistään Ostajan hyväksynnän yhteydessä. Jos Ostaja ei anna tätä ilmoitusta, Ostajan katsotaan hyväksyneen toimitettu tilausvahvistus.

2.3 Jos ostaja peruuttaa tilauksen Myyjän toimittaman kirjallisen tilausvahvistuksen jälkeen, mutta ennen tuotteiden toimitusta, Ostaja velvollinen kattamaan kaikki Myyjän tähän liittyvät kustannukset (luottamusvahingot).

3. Myynnin kohde

3.1 Siihen asti kunnes Myyjä on vastaanottanut Ostajan hyväksynnän, Myyjä on oikeutettu solmimaan sopimuksen minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa Ostajalle tarjottuihin Tuotteisiin liittyen, jolloin Myyjän tarjous lakkaa olemasta voimassa. Jos ostaja hyväksyy Myyjän tarjoaman tuotteen ​​sen jälkeen, kun Myyjä on solminut näitä Tuotteita koskevan sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa, Myyjän on ilmoitettava Ostajalle, että tarjouksen voimassaolo on päättynyt ilman aiheetonta viivytystä. Tällöin Ostajalla ei ole oikeutta tähän liittyviin korvausvaatimuksiin.

4. Hinta, hinnanmuutokset

4.1. Tuotteiden hinta ja valuutta ovat esitetty [tilausvahvistuksessa], ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

4.2 Kaikki hinnat eivät sisällä veroja, palvelumaksuja, tullimaksuja ja muita maksuja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, myynti-, käyttö- ja valmisteverot, arvonlisäyksen aiheuttamat verot ja muut vastaavat viranomaisten määräämät verot tai maksut.

4.3 Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnoittelua, tuotteita ja palvelutarjontaa syistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, valuuttakurssien muutokset, tullien muutokset, verot, mukaan lukien kuljetus-, terminaali- tai satamaviranomaisille maksettavat verot, valmistajan hinnanmuutokset, muuttuvat markkinaolosuhteet, tuotteen saatavuus ja tuotteen lopettaminen siltä osin kuin tällaiset lisäkustannukset voidaan yhdistää kyseiseen lähetykseen toimitushetkellä. Tuotteiden myyntihinnan on oltava Myyjän kyseisenä ajankohtana voimassa olevan listahinnan tai tarjouksen mukainen.

5. Maksuehdot, suoritustakuut

5.1. Maksuehdot on esitetty laskulla ja maksu on suoritettava käteisellä viimeistään laskun mukaisena eräpäivänä. Jos eräpäivää ei ole määritetty, maksu suoritetaan käteisellä toimitushetkellä.

5.2. Jos Ostajan luottotiedot ovat kunnossa, hänelle tarjotaan maksuaikaa 8 päivää nettona.

5.3. Jos toimitusajankohta viivästyy Ostajan vastuulla olevien olosuhteiden vuoksi, Ostaja on - ellei kirjallisesti toisin ole sovittu - velvollinen suorittamaan maksun sopimuksen mukaisesti, ikään kuin toimitus olisi tapahtunut sopimuksen mukaan.

5.4. Jos ostaja ei suorita maksua ajoissa, maksulle kertyy viivästyskorkoa 1,5 % kuukaudessa. Koronmaksu ei rajoita myyjän oikeuksia periä Ostajan maksun laiminlyönnin aiheuttamia vahingonkorvauksia. 

5.5. Ostaja ei ole oikeutettu pidättämään osuutta ostosummista minkäänlaisena vastakanteena tai esittää minkäänlaisia vastakanteita Myyjää vastaan, ellei Myyjä ole nimenomaisesti sitä kirjallisesti hyväksynyt. Tilaukset, joita ei ole toimitettu Ostajalle maksun laiminlyönnistä johtuen, säilytetään Ostajan riskillä ja kustannuksella.

6. Omistuksenpidätys

6.1. Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta siihen saakka kunnes Ostaja on maksanut koko kauppahinnan kokonaisuudessaan. Ostaja ei siten saa ottaa käyttöön Tuotteita, jotka ovat edelleen Myyjän omaisuutta. Myyjän on lisäksi ilmoitettava viipymättä Tuotteiden haltuunotosta tai muista Tuotteiden takavarikoinnista kolmannen osapuolen kautta. Kaikki välityskustannukset veloitetaan Ostajalta, jos ja siltä osin kuin niitä ei voida periä tällaiselta kolmannelta osapuolelta.

6.2. Jos Tuotteita muutetaan, muokataan tai käsitellään tavalla, joka ei aiheuta Tuotteiden ominaisuuksien menettämistä, omistuksenpidätys säilyy siten, että se kattaa myös muutettujen, muokattujen tai käsiteltyjen Tuotteiden arvon ennen muuttamista, muokkaamista tai käsittelyä.

6.3 Ostaja on velvollinen pitämään toimitetut Tuotteet vakuutettuna ja pitämään Tuotteet erillään, jotta Tuotteet voidaan tunnistaa Myyjän ominaisuudeksi.

7. Toimitus, toimituspäivä

7.1. Jollei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu, tilausvahvistuksessa ilmoitetut toimituspäivät ovat päivämääriä, jolloin Myyjä on ilmoittanut Ostajalle, että Tuotteet ovat valmiita toimitettavaksi ja luovutettavaksi Ostajalle. Vastuu Tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy Ostajalle toimituksen yhteydessä.

7.2 Toimitus varastolta on Ostajan vastuulla.

7.3 Myyjä määrittelee toimituspäivämäärän tilausvahvistukselle parhaan arvionsa mukaan, mutta jos siitä ei onnistuta pitämään kiinni, Ostajalle ilmoitetaan mahdollisimman pian, milloin toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan. Jollei osapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu, Myyjällä on oikeus lykätä toimituspäivämäärää enintään 14 kalenteripäivää, eikä se anna Ostajalle oikeutta purkaa sopimusta ja/tai vaatia Myyjältä minkäänlaista korvausta.

7.4 Molemmat osapuolet on vapautettu sopimuksen täyttämisen vastuusta kohdassa 11.3 mainituissa olosuhteissa. Sopimuspuolella on oikeus pidentää toimitusaikaa siltä osin kuin asianomainen osapuoli kärsii viivästyksestä ylivoimaisen esteen seurauksena. Jos toimitusta lykätään tilapäisesti yhden tai useamman kohdassa 11.3 mainitun olosuhteen seurauksena, toimituspäivää lykätään vastaavasti. Toimitusaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen aiheuttaman keskeytyksen veroisesti. Jos toimitus on estynyt yli 12 viikon ajan, Myyjällä on oikeus peruuttaa asiaa koskeva sopimus ilman vastuuta.

7.5 Myyjän on edellä mainituissa tilanteissa ilmoitettava viivytyksettä Ostajalle toimitusaikaa koskevista muutoksista.

7.6 Jos Ostaja ei nouda Tuotteita sovittujen toimitusaikojen puitteissa, tai ilmoita Myyjälle toimitusosoitetta, Myyjällä on oikeus lykätä toimituspäivää ja järjestää Tuotteiden varastointi Ostajan kustannuksella tai peruuttaa tilaus tai osa siitä ilman vastuuta eikä Ostaja voi vaatia tähän liittyviä korvausvaatimuksia.

8. Tuotetiedot

8.1 Myyjä säilyttää omistusoikeuden ja kaikki oikeudet kaikkiin Ostajan saatavilla oleviin asiakirjoihin, kuviin tai muuhun mediaan, jotka ovat siten Myyjän omaisuutta. Ostaja voi käyttää tällaisia ​​asiakirjoja tai muuta mediaa, tai luovuttaa, jäljentää, kopioida tai siirtää niitä kolmansille osapuolille vain Myyjän nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

8.2 Myyjä säilyttää kaikki oikeudet ja omistusoikeudet kaikkiin Tuotteisiin sisältyviin maailmanlaajuisiin immateriaalioikeuksiin ja omistusoikeuksiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki tekijänoikeudet, patenttioikeudet, kauppasalaisuusoikeudet, logot ja tavaramerkit. Näin ollen Ostaja tunnustaa, että hänellä ei ole mitään edellä mainittuja oikeuksia ilman Myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta.

9. Tuoteselosteet

9.1 Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuoteselosteisiin ilman ennakkoilmoitusta, mikäli siitä ei aiheudu haittaa Ostajalle.

10. Viallinen kaupan kohde

10.1. Myyjä takaa, että ostetut Tuotteet ovat olleet toimitushetkellä kyseisten Tuotteiden tuoteselosteiden mukaisia. Takuu ei kata vahinkoa, joka johtuu Ostajan tai Ostajan edustajan aiheuttamasta väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, kohtuullisen huollon ja ylläpidon puutteesta tai onnettomuudesta.

10.2 Ostajan on tarkastettava tai järjestettävä Tuotteiden tarkastus välittömästi toimituksen yhteydessä. Tarkastus sisältää toimitetun määrän laskemisen ja nettopainon tarkistamisen ennen lähetyslistan hyväksymistä. Ostajan katsotaan hyväksyneen toimitetut Tuotteet, ellei Myyjä vastaanota kirjallista ilmoitusta hylkäämisen syistä:

1) 24 tunnin kuluessa jäähdytettyjen tuotteiden osalta.

2) 72 tunnin kuluessa pakastettujen tuotteiden osalta.

3) 10 kalenteripäivän kuluessa kaikkien muiden Tuotteiden osalta.

Jos Ostaja havaitsee virheitä, Ostajan on annettava kirjallinen ilmoitus Myyjälle heti virheen havaitsemisen jälkeen tai heti kun virhe olisi pitänyt huomata. Edellytyksenä on, että ilmoitus annetaan Tuotteiden säilyvyysaikojen rajoissa, muussa tapauksessa Ostaja menettää takuun mukaiset oikeutensa.

10.3 Myyjällä on oikeus aloittaa virheiden tutkinta. Myyjä kattaa kaikki tähän liittyvät kustannukset.

10.4 Myyjä ei anna toimitetuille Tuotteille mitään muuta nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, ja takuu määrittää Myyjän yksinomaisen velvollisuuden jäljempänä mainittujen Tuotteiden yhdenmukaisuuden suhteen. Emme tarjoa etenkään takuuta toimitettujen Tuotteiden myyntikelpoisuudesta tai niiden sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

10.5 Takuun vastaisten Tuotteiden osalta Myyjällä on rajoitettu vastuu (i) tarjota tällaisille Tuotteille korvaavaa tuotetta; edellyttäen kuitenkin, että nämä Tuotteet on palautettava Myyjälle hyväksyttävän ostotositteen kera 14 kalenteripäivän kuluessa siitä kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt huomata, tai (ii) tarjota alennusta ostohinnasta.

11. Korvausvelvollisuus, vastuunrajoitus

11.1 Molemmat osapuolet ovat vastuussa omasta toiminnastaan ​​ja toimimattomuudestaan tämän sopimuksen ja voimassa olevan lain mukaisesti. Myyjän vastuu rajoittuu Ostajan mahdollisesti kärsimään suoraan vahinkoon. Ostajan Myyjälle esittämät korvausvaatimukset eivät saa ylittää kyseiseen vaatimukseen perustuvien Tuotteiden laskun myyntihintaa riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus, vahingonkorvaus, takuu tai jokin muu.

11.2. Myyjällä ei ole vastuuta mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, kuten, mutta ei rajoittuen, liikearvon menetys, liiketoiminnan menetys, liiketoiminnan keskeytyskulut, asiakkaiden menetys, tulonmenetys, voiton menetys tai odotettujen voittojen menetys, jotka aiheutuvat Myyjän ja Ostajan välisestä sopimuksesta tai liiketoimesta. Myyjä ei siis ole missään tapauksessa vastuussa käyttömahdollisuuden menetys, tietojen menetys, poistamisesta ja/tai uudelleenasennuksesta aiheutuvat kustannukset, omaisuuden menetys tai vahingoittuminen tai kolmannen osapuolen vaatimukset.

11.3 Seuraavat olosuhteet ovat esimerkkejä tapauksista, jotka aiheuttavat vastuun vapautumisen sopimuksen täyttämisen estyessä: Teollisuuden riita-asiat, lakot, irtisanomiset tai muut osapuolten hallitsemattomissa olevat olosuhteet, kuten tulipalot, sodat, mobilisointi, ennakoimattomat kutsunnat, sabotaasi, pakkokeinot, haltuunotto, valuuttarajoitukset, tuontikielto, vientikielto, mellakat, levottomuudet, polttoaineen puute, tuotteiden yleinen puute, virtalähteiden rajoitukset sekä tällaisten toimitusten alihankkijoiden virheet tai viivästykset edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi. Edellä mainittu ei ole kuitenkaan tyhjentävä luettelo esimerkkitapauksista, ja muutkin esimerkit voivat kuulua vastuun rajoittamiseen. Edellä mainitut ennen sopimuksen syntymistä aiheutuneet olosuhteet aiheuttavat vain vastuun vapauttamisen, jos edellä mainittujen olosuhteiden vaikutusta sopimuksen täyttämiseen ei olisi voitu ennakoida sopimuksen syntymishetkellä.

11.4 Jos Myyjä kohtaa ylivoimaisen esteen, Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle ilman aiheetonta viivytystä heti kun ylivoimainen este voidaan ennakoida tai tietää. Myyjä on lisäksi velvollinen pyrkimään voittamaan ylivoimaisen esteen ja jatkamaan sopimusvelvoitteidensa täyttämistä, jos se on kohtuullisesti toteutettavissa ja hyvien toimintatapojen mukaista. Siltä osin kuin Myyjä kärsii ylivoimaisen esteen aiheuttamasta viivästymisestä, Myyjällä on oikeus pidentää sopimuskautta. Sopimuskautta pidennetään ylivoimaisen esteen aiheuttaman keskeytyksen veroisesti. Jos sopimuksen täyttäminen on estynyt yli 12 viikon ajan, Myyjällä on oikeus peruuttaa asiaa koskeva sopimus ilman vastuuta.

12. Palautukset

12.1. Myydyt Tuotteet voidaan palauttaa ainoastaan Myyjän kirjallisella suostumuksella.

12.2. Jos Ostajalla on oikeus palauttaa Tuotteet Myyjälle, kyseiset Tuotteet on palautettava alkuperäisessä pakkauksessaan ja toimitettava Ostajan omalla vastuulla ja kustannuksella. Jos Myyjälle aiheutuu kuljetuskustannuksia, Myyjällä on oikeus vaatia Ostajaa hyvittämään nämä kulut sekä luopumaan kaikista mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista.

13. Tuotevastuu

13.1 Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjälle vahingonkorvausta siltä osin kuin Myyjä on vastuussa kolmannen osapuolen vahingosta tai menetyksestä, josta Myyjä ei ole vastuussa tämän sopimuksen kohtien 13.2 ja 13.3 mukaisesti.

13.2 Myyjä ei ole vastuussa mistään kiinteistöjen tai irtaimen omaisuuden vahingoittumisesta, joka tapahtuu silloin kun Tuotteet ovat Ostajan hallussa. Myyjä ei ole myöskään vastuussa vahingoista Ostajan tuottamille tuotteille tai tuotteille, joissa Ostajien tuotteet ovat vain osana.

13.3 Siten Myyjä ei ole missään olosuhteessa vastuussa välillisestä menetyksestä, kuten liiketoiminnan menetyksestä, voiton menetyksestä tai odotetun voiton menetyksestä, joka aiheutuu Myyjän ja Ostajan välisestä sopimuksesta tai liiketoimesta, liiketoiminnan keskeytyskustannuksista, liikearvon tappiosta tai muusta taloudellisesta tappiosta. Jos jokin kolmas osapuoli esittää vaatimuksen jommallekummalle sopimuspuolelle, osapuolen on ilmoitettava asiasta välittömästi toiselle osapuolelle.

14. Oikeuden luovutus ja velvoitteet

14.1 Myyjällä on oikeus luovuttaa, pantata tai muulla tavoin siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, etujaan tai velvoitteitaan. Jos Myyjä luovuttaa, panttaa tai muulla tavoin siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle, Ostajalla on siten oikeus esittää sopimuksen rikkomisesta aiheutuvia vaatimuksia ainoastaan kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

14.2 Ostaja ei saa luovuttaa, pantata tai muulla tavoin siirtää mitään Myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, etujaan tai velvoitteitaan ilman Myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta.

14.3 Ostaja säilyttää kaikki Myyjältä saadut luottamukselliset tiedot ja yritystiedot. Tätä salassapitoa koskevia ehtoja sovelletaan toistaiseksi toimitussopimuksen päättymisen jälkeen sopimuksen päättymissyystä riippumatta. Salassapitovelvollisuutta ei sovelleta tietoihin, jotka (i) Ostaja oli jo saanut laillisesti tietojen luovuttamisen yhteydessä, edellyttäen, että tällaiset ​​tiedot eivät ole salassapitovelvollisuuden alaisia tai (ii) jotka Ostaja on myöhemmin saanut itsenäisesti ja laillisesti ilman velvollisuutta pitää tällaisia ​​tietoja luottamuksellisina, tai (iii) jotka ovat yleisesti tiedossa ilman sopimuksen rikkomista.

15. Sovellettava laki Sovittelu ja oikeuspaikka

15.1. Jos Sopimuspuolet eivät ole saaneet ratkaistua asiaa sovittelumenettelyllä kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 60 kalenteripäivän kuluessa sovittelukeskustelujen aloittamisesta, Myyjän kanssa tehtyyn sopimukseen liittyvät kiistat tai vaatimukset (sopimuksen tai sopimuksen ulkopuolinen korvausvastuu), mukaan lukien sopimuksen minkä tahansa osan tulkinnasta ja pätevyydestä aiheutuneet kiistat tai vaatimukset, ratkaistaan yksinomaan Kööpenhaminassa, Tanskassa, sijaitsevassa Maritime and Commercial Court - tuomioistuimessa. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus tämän sijasta nostaa kanne Ostajaa vastaan Ostajan oikeuspaikassa.

15.2 Myyjän kanssa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Tanskan lakia, kansainvälisen tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta. Menettelyn kielenä on englanti, jolleivät osapuolet toisin sovi.

Päivittää 01.08.2018