Generella villkor vid försäljning och leverans

1. Omfattning

Såvida inget annat uttryckligen är överenskommet i skrift ska dessa generella villkor för försäljning och leverans inom internationell försäljning av varor (”villkoren”) gälla för alla avtal, beställningar, försäljningar och leveranser av varor eller tjänster från säljaren (som definieras härunder).

“Säljaren” innebär Euro Poultry-gruppen som består av Euro Poultry A/S, Euro Poultry AB, Euro Poultry OY, Euro Poultry Holding B.V., Euro Poultry Procurement B.V. samt Euro Poultry Benelux B.V. eller alla anslutna företag inom Euro Poultry-gruppen, inklusive men inte begränsat till dotterbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs eller kontrolleras av gruppen. Dessa villkor hittar du på vår hemsida, vidhäftat försäljningsföretagsavtalen och säljarens fakturor.

Dessa villkor byter ut alla tidigare villkor och utgör tillsammans med erbjudandet, beställningarna och leveranserna grunden för avtalet. Inga motsägelsefulla, motstridiga eller extra villkor ska anses accepterade av säljaren förrän de uttryckligen i skrift bekräftats av säljaren.

2. Erbjudanden, beställningsbekräftelser, med mera.

2.1 Inga köp, godtagande, osv. är bindande gentemot säljaren förrän en skriftlig beställningsbekräftelse har skickats till köparen antingen via post, e-post, eller andra medel. Om en beställning har gjorts muntligt kommer en skriftlig bekräftelse att skickas eller ges till köparen.

2.2 För alla erbjudanden som ges gäller att varor förblir osålda, punkt 3. Alla erbjudanden som ges av säljaren kan accepteras inom 7 kalenderdagar från datumet då erbjudandet utfärdats, såvida inget annat specificerats, och gäller i förhållande till tillgängligheten av produkterna som erbjuds. Om beställningsbekräftelsen inte stämmer överens med köparens beställning måste köparen informera om detta direkt och senast vid det tillfälle då köparen accepterar köpet. Om köparen inte informerar säljaren ska köparen anses ha accepterat beställningen så som den specificeras i beställningsbekräftelsen.

2.3 Om köparen avbryter köpet efter att en skriftlig beställningsbekräftelse har skickats ut av säljaren, men innan leverans har utförts, ska köparen täcka alla säljarens kostnader i samband med detta (tillitsskador).

3. Föremål för försäljning

3.1 Till dess att säljaren har mottagit köparens acceptans har säljaren rätt att ingå avtal med tredje part gällande varorna som erbjuds åt köparen till den effekt att säljarens erbjudande upphör. Om köparen accepterar de varor som erbjuds efter att säljaren har ingått avtal med tredje part gällande varorna ska säljaren informera köparen utan fördröjning att erbjudandet inte längre gäller, och köparen kan inte kräva någon form av kompensation i samband med detta.

4. Priser, prisförändringar

4.1 Priset och valutan för varorna ska vara de som specificeras i beställningsbekräftelsen såvida inga uttryckliga skriftliga avtal finns mellan parterna.

4.2 Alla priser är exklusive moms, skatter, avgifter, tullavgifter och andra kostnader, inklusive men inte begränsat till försäljning, användning, utövande, värdeadderingar och andra liknande skatter eller avgifter som läggs på av myndigheter.

4.3 Säljaren har rätten att justera priser, produkter och tjänster av anledningar som inkluderar, men inte är begränsade till, valutakursändringar, ändringar i tullavgifter, skatter inklusive transportskatter, terminal- eller hamnmyndigheter, tillverkares prisändringar, föränderliga marknadsförhållanden och produkter som inte längre är tillgängliga, i den utsträckning att alla sådana extra kostnader kan läggas till fram till leverans. Försäljningspriset av varorna ska vara i enlighet med säljarens listpriser som de gäller just då, eller i enlighet med ett erbjudande som säljaren har gett.

5. Betalningsvillkor, prestationsgarantier

5.1 Betalningsvillkor gäller enligt fakturan och ska ske senast på sista datumet enligt fakturan. Om ett betalningsdatum inte har specificerats ska betalning ske kontant vid leveranstillfället.

5.2 Alla köpare som fått krediter godkända kommer att få 8 dagars krediter, netto kontant.

5.3 Om leveransdatumet skjuts upp på grund av omständigheter som köparen ansvarar för ska köparen – såvida inget annat är överenskommet i skrift – betala enligt avtalet som om leveransen skedde i tid enligt avtalet.

5.4 Om köparen inte betalar i tid gäller standardränta motsvarande 1,5% per månad eller del därav. Betalning av ränta inskränker inte på någon av försäljarens rättigheter till att kräva skadestånd för köparens brist på betalning.

5.5. Köparen har ingen rätt att hålla tillbaka delar av betalningen av någon anledning eller utföra motpåståenden mot säljaren såvida det inte är uttryckligen överenskommet i skrift. Beställningar som inte har levererats till köparen på grund av brist på betalning återhålls på köparens egen risk och bekostnad.

6. Ägandeförbehåll

6.1 Varorna ska förbli helt i säljarens ägo och ska inte förflyttas till säljaren tills alla fordringar, oavsett laglig grund, har betalats i sin helhet. Köparen ska således förbjudas från att anta någon form av förfogande över varorna som säljaren har äganderätten till. Säljaren ska vidare direkt informeras om tvingande samband eller annat övertagande av varor under ägandeförbehåll genom tredje part. Alla mellankostnader ska betalas av köparen om och i den utsträckning att de inte kan hämtas av sådan tredje part.

6.2 Vid ändringar, modifieringar eller behandling av varorna, som inte ändrar varornas identitet eller karaktär, ska ägandeförbehållen gälla i den utsträckning att de även täcker de ändrade, modifierade eller behandlade varorna till det värde som de hade innan modifiering, ändring eller behandling.

6.3 Köparen är skyldig att ha varorna som levererats försäkrade och att hålla varorna separat så att de kan identifieras som säljarens egendom.

7. Leverans, leveransdatum

7.1 Såvida inget annat är överenskommet mellan parterna i skrift ska leveransdatumen som specificeras i beställningsbekräftelsen anses vara det datum som säljaren har informerat köparen om är dagen då varorna är redo för leverans och har gjorts tillgängliga till köparen. Risken för förlust eller skada av varorna överförs till köparen vid leveransen.

7.2 Leverans från lagringsplatsen sker på köparens egen risk.

7.3 Leveransdatumet i beställningsbekräftelsen utfärdas av säljaren enligt bästa omdöme, och om datumet inte kan hållas ska köparen informeras om detta samt om när, så vitt möjligt, leverans kan förväntas. Om inget annat är överenskommet mellan parterna ska försening av leverans med upp till 14 kalenderdagar alltid utgöra leverans i tid och ger inte köparen någon rätt att annullera köpet eller avtalet och/eller kräva någon form av ekonomisk kompensation från säljaren.

7.4 Bägge parter fritas från ansvar från att avtalet inte uppfylls på grund av omständigheter som nämns i punkt 11.3. Om och i den utsträckning den påverkade parten lider av en försening som resultat av Force Majeure ska den parten ha rätt till en förlängning av leveranstiden. Om leverans är tillfälligt försenad av en eller flera av omständigheterna i punkt 11.3 ska leveransdatumet skjutas upp i enlighet med detta. Leveranstiden ska förlängas med en period som är lika med avbrottsperioden som orsakas av en händelse som är Force Majeure. Om leverans förhindras i fler än 12 veckor har säljaren rätten att avbryta avtalet utan skadestånd.

7.5 Säljaren måste i alla ovan nämnda situationer, utan dröjsmål, informera köparen om ändringarna gällande leveranstid.

7.6 I händelse av att köparen inte hämtar varorna på det överenskomna leveransdatumet, eller inte informerar säljaren om en leveransadress i god tid, kan säljaren skjuta upp leveransdatumet och arrangera förvaring av varorna på köparens risk och bekostnad, eller avbryta beställningen eller delar därav utan ansvar, och köparen kan inte kräva någon form av kompensation relaterat till detta.

8. Produktinformation

8.1 Säljaren erhåller äganderätten och alla rättigheter till dokument, bilder eller andra medier som gjorts tillgängliga till köparen, och således förblir säljarens egendom. Sådana dokument och annan media kan användas av köparen eller reproduceras, kopieras eller flyttas till tredje parter endast med uttryckligt skriftligt tillstånd från säljaren.

8.2 Säljaren erhåller alla rättigheter gällande alla världsomspännande intellektuella egendomar och rättigheter i varorna, inklusive men inte begränsat till copyright, patent, yrkeshemligheter, loggor och andra varumärkesskydd. Köparen bekräftar således att den inte har några rättigheter till föregående såvida uttryckligt skriftligt godkännande inte har getts av säljaren.

9. Specifikationer

9.1 Säljaren har rätten att, utan förvarning, göra ändringar i de överenskomna specifikationerna, om det inte medför en olägenhet för köparen

10. Felaktigheter i föremål för försäljning

10.1 Säljaren garanterar att varorna vid leverans i alla materiella förhållande utgör de gällande specifikationerna för sådana varor. Garantin täcker inte skador som uppstår till följd av felanvändning, försummelse, brist på rimligt underhåll, olyckor eller missbruk av köparen eller köparens representanter.

10.2 Köparen måste inspektera varorna direkt vid leverans eller arrangera en inspektion av varorna. Inspektion inkluderar att räkna de antal som levererats och kontrollera vikten innan CMR/leveransnotis mottas. Köparen ska anses ha accepterat varorna som levereras såvida skriftlig information som specificerar anledningarna till refusering mottas av säljaren inom:

1) 24 timmar för kylda produkter.

2) 72 timmar för frusna produkter.

3) 10 kalenderdagar för alla andra varor.

Om köparen upptäcker fel ska köparen skriftligen informera säljaren direkt när köparen upptäcker felet eller borde ha upptäckt det. Det är ett krav att information ges inom produktens avsedda levnadstid, annars förlorar köparen sin rätt under garantin.

10.3 Säljaren har rätt att utföra en undersökning av felen. Alla kostnader för detta täcks av säljaren.

10.4 Säljaren utfärdar inga andra garantier, uttryckligen eller underförstått, gällande varornas leverans, och garantin utgör säljarens enda skyldigheter gällande eventuella fel på de varor som levererats (förutom rättigheten till dem). Mer specifikt görs inga garantier gällande säljbarhet av varorna som levererats eller deras lämplighet för ett specifikt syfte.

10.5 Gällande varor som inte gäller under garantin är säljarens ansvar begränsat till säljarens val att (i) att erbjuda en ersättning av varorna; förutsatt, dock att sådana varor måste lämnas tillbaka till säljaren tillsammans med godtagbart bevis på köp, inom 14 kalenderdagar efter att fel har upptäckts eller borde ha upptäckt, eller (ii) erbjuda en reducering av köpepriset.

11. Kompensation, begränsning av ansvar

11.1 Varje part ansvarar för sina egna handlingar och icke-prestation enligt detta avtal och gällande lagar. Säljarens ansvar ska begränsas till direkt förlust som köparen kan lida av. Köparens krav på kompensation från säljaren ska inte överstiga köpepriset enligt fakturan för varorna vilket ger upphov till sådana krav beroende på kravets natur, oavsett om det gäller avtalet, garantin eller annat.

11.2 Säljaren ska inte anta något ansvar för indirekt eller konsekvensenlig förlust eller skador så som, men inte begränsat till, förlust av goodwill, företagsförlust, kostnader för företagsavbrott, förlust av inkomst, förlust av vinst eller förlust av förväntad vinst till följd av något utom eller i samband med avtalet eller någon transaktion mellan säljaren och köparen. Således ansvarar säljaren inte för någon förlust vid användning, förlust av data, borttagnings- eller ominstallationskostnader, förluster eller skador av egendom, eller krav från tredje parter.

11.3 Följande omständigheter är tänkta som exempel på händelser som leder till fritagande från ansvar om de skulle förhindra efterlevnad av avtalet: industriella avbrott, strejker, utlåsningar eller andra omständigheter bortom partens kontroll, så som brand, krig, mobilisering, oförutsedda militära händelser, sabotage, rekvisitioner, konfiskering, valutarestriktioner, importrestriktioner, exportrestriktioner, upplopp, oroligheter, bränslebrist, generell varubrist, el-restriktioner och fel i leveranser från underleverantörer eller förseningar med sådana leveranser som resultat av något av ovanstående nämnda omständigheter. Det borde specifikt nämnas att ovanstående inte är en uttömmande lista över exempel och att andra exempel som gäller som ansvarsfritagande kan förekomma. Tidigare nämnda omständigheter som uppstår innan avtal skrivs leder endast till ansvarsfritagande om de tidigare nämna omständigheterna som påverkar efterlevnad av avtalet inte kunde förutspås när avtalet skrevs.

11.4 Om säljaren påstår Force Majeure är säljaren skyldig att informera köparen utan dröjsmål så snart Force Majeure förutses eller blir känt för parten. Säljaren är vidare skyldig att försöka överkomma Force Majeure och fortsätta leva upp till sina antaganden och ansvar enligt avtalet om rimligen möjligt och i enlighet med god driftspraxis. Om och i den utsträckning säljaren lider av en försening som resultat av Force Majeure ska säljaren ha rätt till en förlängning av tiden för fulländande. Tiden för fulländande ska utökas med en period som är like med avbrottsperioden av en Force Majeure-händelse. Om efterlevnad av avtalet eller delar av avtalet förhindras med mer än 12 veckor har säljaren rätten att avbryta avtalet utan ansvar.

12. Returnering

12.1 Sålda varor kan endast returneras efter skriftligt godkännande från säljaren.

12.2 Om köparen har rätt att returnera varan till säljaren ska varan i fråga returneras i sin originalförpackning och skickas på köparens egen risk och bekostnad. Om säljaren mottar transportkostnader har säljaren rätt att kräva tillbaka dessa kostnader från köparen och avsätta kostnaderna mot eventuella motfordranden som köparen har.

13. Produktansvar

13.1 Köparen ska ersätta säljaren i den utsträckning säljaren hålls ansvarig mot en tredje part för eventuella skador eller förluster som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt detta avtal, punkter 13.2 och 13.3.

13.2 Säljaren ansvarar inte för skador på egendom som sker medan varorna är i köparens förvar. Säljaren är vidare inte ansvarig för skador av produkter som producerats av köparen eller produkter där löparens produkter utgör en del.

13.3 Därför är säljaren under inga omständigheter ansvarig för indirekta förluster så som förlust av företag, vinster eller förutspådda vinster som uppstår i samband med detta avtal eller transaktioner mellan säljaren och köparen, avbrottskostnader, förlorad goodwill eller andra ekonomiska förluster. Om tredje part ställer ett krav mot endera part av detta avtal ska parten direkt informera den andra parten.

14. Uppdrag och skyldigheter

14.1 Säljaren har rätt att tilldela, lova eller på annat vis förflytta rättigheter, intressen eller skyldigheter enligt detta avtal. Om säljaren tilldelar, lovar eller på annat vis förflyttar någon av sina rättigheter enligt detta avtal till en tredje part ska köparen följaktligen endast ha rätt att ställa krav för brott mot avtalet mot den tredje parten.

14.2 Köparen ska inte tilldela, lova eller på annat vis överföra några av sina rättigheter, intressen eller skyldigheter enligt detta avtal utan säljarens tidigare skriftliga godkännande.

14.3 Köparen ska behålla all konfidentiell information och företagsinformation från säljaren. Denna konfidentialitetsklausul ska fortsätta gälla på obestämd tid efter att avtalet upphört oavsett anledningen till att avtalet upphör. Konfidentialitetsskyldigheten gäller inte information som (i) köparen redan hade fått på lagligt vis, förutsatt att sådan information inte gällde under någon konfidentialitetsskyldighet, eller (ii) som köparen senare mottagit fristående och på lagligt vis utan att vara bunden till sådan informationskonfidentialitet, eller (iii) som är eller som har blivit allmänt känt utan att det bryter mot något avtal som köparen är bunden till.

15. Gällande lagar, skiljeförfaranden och domstolsbeslut

15.1 I fall då parterna inte kan komma överens om en uppgörelse inom rimlig tid och inte senare än 60 kalenderdagar efter att diskussioner om uppgörelsen påbörjats ska motsägningar eller krav som uppstår relaterat till ett avtal med säljaren (oavsett om det är avtalsenligt eller ej), inklusive gällande tolkningen och giltigheten av delar av avtalet, avgöras av Maritime and Commercial Court of Denmark, som ligger i Köpenhamn, som den enda och exklusiva domstolen. Säljaren ska ändå alltid ha rättan att påbörja en handling mot köparen i köparens aktuella domstol.

15.2 Alla avtal med säljaren ska gälla enligt dansk lag, CISG gäller ej. Språket för förhandlingarna ska vara engelska om inget annat är överenskommet mellan parterna.

Uppdatering 01.08.2018