SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
OPDATERET D. 18.11.2022

 

GENERELLE BETINGELSER

1.1 I disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal EURO POULTRY

HOLDING APS forstås som EURO POULTRY HOLDING APS og enhver

af dettes datterselskaber eller tilknyttede selskaber uanset om

disse er bosiddende i Danmark eller et andet land i EU (herefter benævnt

”EURO POULTRY”)

1.2 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser for EURO POULTRY er

gældende for salg og levering af alle varer fra EURO POULTRY,

medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af EURO

POULTRY.

1.3 Købers købsbetingelser specificeret i f.eks. ’Købers generelle købsbetingelser’

og i ’Købers ordrebekræftelse’ gælder ikke medmindre det

udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af EURO POULTRY.

 1. INDGÅELSE AF AFTALE

2.1 Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.

2.2 Alle tilbud er bindende i én uge medmindre andet udtrykkeligt og

skriftligt er aftalt med EURO POULTRY.

2.3 En endelig salgsaftale er kun gyldig efter EURO POULTRY har sendt

en skriftlig ordrebekræftelse til Køberen (”Ordrebekræftelse”).

2.4 Hvis Køberen er af den opfattelse, at betingelserne i EURO POULTRYs

Ordrebekræftelse afviger fra betingelserne som parterne har aftalt,

skal Køberen inden to (2) hverdage give EURO POULTRY skriftlig

besked herom. Hvis Køberen ikke reklamerer over Ordrebekræftelsen,

skal betingelserne heri gælde i ethvert forhold ved salget.

 1. PRISER

3.1 Tilbud og aftalte priser er eksklusive skatter, moms og enhver anden

afgift.

3.2 Medmindre andet er aftalt, omfatter prisen angivet i Ordrebekræftelsen

emballeringsomkostninger og de omkostninger (hvis relevante) og udgifter,

som EURO POULTRY skal afholde som følge af de gældende

leveringsbetingelser, jf. pkt. 4.1.

3.3 Hvis leveringsomkostningerne forbundet med levering til det aftalte

leveringssted stiger efter datoen for Ordrebekræftelse, vil prisen herfor

automatisk blive justeret forholdsmæssigt.

 1. LEVERINGSBETINGELSER

4.1 Alle aftalte leveringsklausuler fortolkes i overensstemmelse med den

seneste version af INCOTERMS udgivet af Det Internationale Handelskammer

i Paris, Frankrig, på tidspunktet for EURO POULTRYs

Ordrebekræftelse. Leveringsklausulen for enhver levering vil være som

angivet i Ordrebekræftelsen.

 1. LEVERING

5.1 Datoen for levering som angivet i Ordrebekræftelsen er foreløbig og

skal således ikke betragtes som et bindende tidspunkt for levering for

EURO POULTRY.

5.2 Køberen har ingen misligholdelsesbeføjelser herunder erstatningskrav

af nogen art, herunder driftstab mv. i tilfælde af forsinkelser.

5.3 Forsinkelser anses for ikke at være væsentlige medmindre a) det udtrykkeligt

er angivet i Ordrebekræftelsen, at enhver forsinkelse er væsentlig

eller b) EURO POULTRY ikke er i stand til at levere de aftalte

varer indenfor 14 dage efter Køberens skriftlige henvendelse til EURO

POULTRY. EURO POULTRY er berettiget til at foretage delleverancer

forudsat at sådanne delleverancer ikke er til væsentlig gene for Køberen.

Køberen er i tilfælde af væsentlig forsinkelse i henhold til ovenstående

berettiget til at kræve genforhandling af den konkrete del af

den indgåede kontrakt henholdsvis ophævelse heraf. Ophæves kontrakten

af Køberen i henhold til ovenstående retningslinjer, af andre

årsager end force majeure, kan Køber være berettiget til kompensation

for direkte omkostninger relateret til den del af kontrakten, som er forsinket.

Kompensationen dækker ikke tabt profit, rente, ethvert indirekte

tab eller følgeskader. Hvis en væsentlig forsinkelse opstår efter EURO

POULTRY har påbegyndt levering ved delleverancer, skal Køberen betale

for delleverancerne i henhold til kontrakten.

 1. MANGLER

6.1 Køberen er forpligtet til at undersøge det leverede for eventuelle mangler

straks ved modtagelsen.

6.2 EURO POULTRY er kun ansvarlig for oprindelige mangler og skal således

ikke være ansvarlig for mangler forårsaget af Køberen (f.eks. fordi

de købte varer ikke er håndteret eller opbevaret korrekt). Hvis Køberen

reklamerer over mangler, skal Køberen godtgøre, at de købte varer har

været håndteret og opbevaret korrekt.

6.3 Køberen skal reklamere overfor EURO POULTRY ved enhver synlig

mangel eller fejl i antal straks ved modtagelsen, da ethvert krav mod

EURO POULTRY ellers fortabes.

6.4 Ved skjulte mangler (f.eks. mangler som Køberen ikke kunne eller

burde have opdaget ved modtagelsen), skal Køberen skriftligt reklamere

til EURO POULTRY straks efter Køberen har eller burde have

opdaget de skjulte mangler.

6.5 Hvis Køberen ikke rettidigt har reklameret skriftligt for påståede

mangler i henhold til de ovenfor angivne frister, har Køberen fortabt

ethvert krav relateret til manglerne. Hvis der opstår mangler som følge

af transporten af varerne, og EURO POULTRY i henhold til de aftalte

leveringsbetingelser (jf. punkt 4.1) kan holdes ansvarlig for en

sådan mangel, fortaber Køber ethvert krav, hvis skriftlig reklamation

om den påståede mangel ikke er modtaget af EURO POULTRY i så

god tid, at EURO POULTRY rettidigt kan indsende skriftlig reklamation

til transportøren indenfor den gældende lovbestemte frist for reklamationer

i henhold til de relevante transportregler.

6.6 Hvis EURO POULTRY indgår i en drøftelse af sagsforhold med Køber

vedrørende et påstået krav, som er fremsat for sent, eller som EURO

POULTRY ikke er ansvarlig for (f.eks. mangler forårsaget af transporten),

skal dette ikke betyde, at EURO POULTRY giver afkald på sin

ret til efterfølgende at påstå forsinkelse i Købers fremsættelse af kravet

eller i øvrigt indeholde nogen accept af et eventuelt ansvar.

6.7 Hvis Køber konstaterer, at EURO POULTRY kan holdes ansvarlig for

eventuelle mangler, skal EURO POULTRY efter eget skøn og som sin

eneste forpligtelse erstatte leverancen, afhjælpe manglen eller tilbyde

Køber et forholdsmæssigt afslag, hvorefter manglen skal anses for fuldt

ud afhjulpet.

6.8 Køber skal ikke have andre afhjælpningsmidler, herunder erstatningskrav

af nogen art, herunder driftstab eller tabt fortjeneste.

 

 1. BETALINGSBETINGELSER OG EJENDOMSFORBEHOLD

7.1 Betalingsbetingelserne er som angivet i Ordrebekræftelsen.

7.2 Såfremt betaling ikke sker senest på forfaldsdagen, kan EURO

POULTRY på det pågældende tidspunkt opkræve renter af det udestående

beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.

7.3 Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling eller

modregne nogen betaling i tilfælde af påståede udestående krav

mod EURO POULTRY, som ikke er godkendt af EURO POULTRY.

7.4 EURO POULTRY forbliver ejer af alle varer leveret til Køber, indtil

betaling er modtaget fuldt ud fra Køber. Varerne forbliver EURO

POULTRYs ejendom, og Køber skal opbevare varerne så de let kan

identificeres som EURO POULTRYs varer indtil betaling for dem og

for alle andre varer, der er aftalt solgt til virksomheden, er modtaget

fuldt ud. Hvor ejendomsretten til varer forbliver hos EURO POULTRY,

er EURO POULTRY til enhver tid berettiget til at tilbagetage alle leverede

varer. EURO POULTRY kan med det formål at genvinde sine

varer gå ind på ethvert sted, hvor de opbevares, eller hvor det med

rimelighed antages at de opbevares, og tilbagetage varerne. Det er

Købers eneansvar at sikre, at alle varer modtaget fra EURO POULTRY

er fuldt forsikret mod enhver begivenhed herunder men ikke begrænset

til brand, tyveri, oversvømmelse mv., indtil ejendomsretten til

de pågældende varer er overgået til Køber. Skulle varerne blive beskadigede

på nogen måde efter Køber har modtaget dem, er Køber

forpligtet til at betale EURO POULTRY den fulde købesum for varerne.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

8.1 EURO POULTRY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig

for indirekte tab eller følgetab såsom tabt fortjeneste, tab af indtjening,

tab af goodwill, tab af forventede besparelse mv.

8.2 EURO POULTRYs ansvar for ethvert tab eller skade er begrænset

til det beløb, som Køber har betalt for det parti varer, som

kravet er baseret på.

 1. FORCE MAJEURE

9.1 Følgende omstændigheder indebærer ansvarsfritagelse fra EURO

POULTRYs side, når sådanne omstændigheder indtræffer efter aftalens

indgåelse og hindrer, udskyder eller gør opfyldelsen af aftalen

uforholdsmæssigt bekostelig:

9.1.1 Krig, optøjer, borgerlig uro, strejker, blokader eller lockout (uanset om

EURO POULTRY er en part heri eller årsagen til sådanne konflikter eller

ej), i tilfælde af brand, naturkatastrofer, epidemier, pandemier,

mangel på transportmidler eller transportulykker, valutarestriktioner,

betalingsrestriktioner, forbud mod import eller eksport, driftssvigt eller

anden nedlukning af driften eller en lignende situation, der forårsager

en hindring for EURO POULTRYs overholdelse af aftalen.

9.2 I sammenhæng med ovennævnte omstændigheder skal EURO POULTRY

være berettiget til at annullere en ordre eller en del af en ordre,

uden at det bliver betragtet som brud på kontrakten, eller ret til at levere

varerne når hindringen ikke længere eksisterer.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Salget af varerne giver ikke nogen som helst licens til nogen immateriel

rettighed tilhørende EURO POULTRY, inklusive dets varemærker

og navne.

 1. PRODUKTANSVAR

11.1 EURO POULTRYs produktansvar skal være begrænset i videst muligt

omfang under gældende lovgivning. EURO POULTRY kan under ingen

omstændigheder blive holdt ansvarlige for nogen form for indirekte

omkostninger/tab, såsom – men ikke begrænset til – driftstab, tabt

indtjening, følgeskader og -omkostninger, eller indirekte skade eller

tab pådraget af køber eller tredjepart, dette inklusiv omkostninger til

og i forbindelse med myndigheders håndtering og/eller sanktioner.

11.2 Køber skal informere EURO POULTRY skriftligt uden ugrundet ophold,

hvis Køber får kendskab til forhold, der kan begrunde produktansvar

fra EURO POULTRYs side.

11.3 Køber er forpligtet til at acceptere en retssag anlagt mod ham i

samme forum, som kan behandle en sag mod EURO POULTRY

vedrørende produktansvar. EURO POULTRY er dog berettiget til

at bestemme, at det interne forhold mellem Køber og EURO

POULTRY skal afgøres i overensstemmelse med punkt 12.

 1. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV

12.1 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til parternes aftale,

herunder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser samt

spørgsmål om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret. Denne bestemmelse

om gældende ret omfatter dog ikke dansk rets internationalt

privatretlige regler, herunder CISG.

12.2 EURO POULTRYs værneting, Retten i Aalborg, er det aftalte værneting.

EURO POULTRY er dog altid berettiget til i stedet herfor at anlægge sag

mod Køber på Købers værneting. EURO POULTRY er endvidere berettiget

til at anmode om, at en tvist afgøres ved voldgift arrangeret af Voldgiftsinstituttet

i overensstemmelse med de regler for voldgiftsproceduren, der er

vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som er gældende på det tidspunkt, hvor

en sag indledes. Voldgiftsretten skal have hjemsted i Aalborg, og sagen føres

på engelsk. Denne paragraf 12.2 skal dog ikke forhindre nogen af

parterne i at søge foreløbige retsmidler såsom begæring om et påbud, udlæg

mv.

 1. INDIVIDUALITET

13.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår endeligt fastslås som ugyldige

eller ikke kan håndhæves, forbliver resten af disse betingelser gældende.

I dette tilfælde skal bestemmelsen/bestemmelserne erstattes af sådanne

gyldige og håndhævelige bestemmelser, som kommer så tæt på formålet

og den juridiske stilling for den eller de ugyldige eller ikke-gennemførlige

bestemmelser som muligt.

 1. AFKALD

14.1 Hvis EURO POULTRY ikke udøver eller håndhæver nogen rettigheder i

salgs- og leveringsbetingelser, skal det ikke anses for at være et afkald på

en sådan rettighed, ej heller afkald på udøvelsen eller håndhævelsen deraf

på noget tidspunkt eller tidspunkter derefter forhindres.