SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
OPDATERET D. 18.11.2022


1. GENERELLE BETINGELSER


1.1 I disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal EURO POULTRY
HOLDING APS forstås som EURO POULTRY HOLDING APS og enhver af dettes datterselskaber eller tilknyttede selskaber uanset om disse er bosiddende i Danmark eller et andet land i EU (herefter benævnt
”EURO POULTRY”)


1.2 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser for EURO POULTRY er
gældende for salg og levering af alle varer fra EURO POULTRY, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af EURO POULTRY.


1.3 Købers købsbetingelser specificeret i f.eks. ’Købers generelle købsbetingelser’
og i ’Købers ordrebekræftelse’ gælder ikke medmindre detudtrykkeligt og skriftligt er accepteret af EURO POULTRY.


2. INDGÅELSE AF AFTALE


2.1 Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.


2.2 Alle tilbud er bindende i én uge medmindre andet udtrykkeligt og
skriftligt er aftalt med EURO POULTRY.


2.3 En endelig salgsaftale er kun gyldig efter EURO POULTRY har sendt en skriftlig ordrebekræftelse til Køberen (”Ordrebekræftelse”).


2.4 Hvis Køberen er af den opfattelse, at betingelserne i EURO POULTRYs
Ordrebekræftelse afviger fra betingelserne som parterne har aftalt, skal Køberen inden to (2) hverdage give EURO POULTRY skriftlig besked herom. Hvis Køberen ikke reklamerer over Ordrebekræftelsen,
skal betingelserne heri gælde i ethvert forhold ved salget.


3. PRISER


3.1 Tilbud og aftalte priser er eksklusive skatter, moms og enhver anden
afgift.


3.2 Medmindre andet er aftalt, omfatter prisen angivet i Ordrebekræftelsen
emballeringsomkostninger og de omkostninger (hvis relevante) og udgifter,
som EURO POULTRY skal afholde som følge af de gældende
leveringsbetingelser, jf. pkt. 4.1.


3.3 Hvis leveringsomkostningerne forbundet med levering til det aftalte
leveringssted stiger efter datoen for Ordrebekræftelse, vil prisen herfor
automatisk blive justeret forholdsmæssigt.


4. LEVERINGSBETINGELSER


4.1 Alle aftalte leveringsklausuler fortolkes i overensstemmelse med den
seneste version af INCOTERMS udgivet af Det Internationale Handelskammer
i Paris, Frankrig, på tidspunktet for EURO POULTRYs
Ordrebekræftelse. Leveringsklausulen for enhver levering vil være som
angivet i Ordrebekræftelsen.


5. LEVERING


5.1 Datoen for levering som angivet i Ordrebekræftelsen er foreløbig og
skal således ikke betragtes som et bindende tidspunkt for levering for
EURO POULTRY.


5.2 Køberen har ingen misligholdelsesbeføjelser herunder erstatningskrav
af nogen art, herunder driftstab mv. i tilfælde af forsinkelser.


5.3 Forsinkelser anses for ikke at være væsentlige medmindre a) det udtrykkeligt
er angivet i Ordrebekræftelsen, at enhver forsinkelse er væsentlig
eller b) EURO POULTRY ikke er i stand til at levere de aftalte
varer indenfor 14 dage efter Køberens skriftlige henvendelse til EURO
POULTRY. EURO POULTRY er berettiget til at foretage delleverancer
forudsat at sådanne delleverancer ikke er til væsentlig gene for Køberen.
Køberen er i tilfælde af væsentlig forsinkelse i henhold til ovenstående
berettiget til at kræve genforhandling af den konkrete del af
den indgåede kontrakt henholdsvis ophævelse heraf. Ophæves kontrakten
af Køberen i henhold til ovenstående retningslinjer, af andre
årsager end force majeure, kan Køber være berettiget til kompensation
for direkte omkostninger relateret til den del af kontrakten, som er forsinket.
Kompensationen dækker ikke tabt profit, rente, ethvert indirekte
tab eller følgeskader. Hvis en væsentlig forsinkelse opstår efter EURO
POULTRY har påbegyndt levering ved delleverancer, skal Køberen betale
for delleverancerne i henhold til kontrakten.

6. MANGLER


6.1 Køberen er forpligtet til at undersøge det leverede for eventuelle mangler
straks ved modtagelsen.


6.2 EURO POULTRY er kun ansvarlig for oprindelige mangler og skal således
ikke være ansvarlig for mangler forårsaget af Køberen (f.eks. fordi
de købte varer ikke er håndteret eller opbevaret korrekt). Hvis Køberen
reklamerer over mangler, skal Køberen godtgøre, at de købte varer har
været håndteret og opbevaret korrekt.


6.3 Køberen skal reklamere overfor EURO POULTRY ved enhver synlig
mangel eller fejl i antal straks ved modtagelsen, da ethvert krav mod
EURO POULTRY ellers fortabes.


6.4 Ved skjulte mangler (f.eks. mangler som Køberen ikke kunne eller
burde have opdaget ved modtagelsen), skal Køberen skriftligt reklamere
til EURO POULTRY straks efter Køberen har eller burde have
opdaget de skjulte mangler.


6.5 Hvis Køberen ikke rettidigt har reklameret skriftligt for påståede
mangler i henhold til de ovenfor angivne frister, har Køberen fortabt
ethvert krav relateret til manglerne. Hvis der opstår mangler som følge
af transporten af varerne, og EURO POULTRY i henhold til de aftalte
leveringsbetingelser (jf. punkt 4.1) kan holdes ansvarlig for en
sådan mangel, fortaber Køber ethvert krav, hvis skriftlig reklamation
om den påståede mangel ikke er modtaget af EURO POULTRY i så
god tid, at EURO POULTRY rettidigt kan indsende skriftlig reklamation
til transportøren indenfor den gældende lovbestemte frist for reklamationer
i henhold til de relevante transportregler.


6.6 Hvis EURO POULTRY indgår i en drøftelse af sagsforhold med Køber
vedrørende et påstået krav, som er fremsat for sent, eller som EURO
POULTRY ikke er ansvarlig for (f.eks. mangler forårsaget af transporten),
skal dette ikke betyde, at EURO POULTRY giver afkald på sin
ret til efterfølgende at påstå forsinkelse i Købers fremsættelse af kravet
eller i øvrigt indeholde nogen accept af et eventuelt ansvar.


6.7 Hvis Køber konstaterer, at EURO POULTRY kan holdes ansvarlig for
eventuelle mangler, skal EURO POULTRY efter eget skøn og som sin
eneste forpligtelse erstatte leverancen, afhjælpe manglen eller tilbyde
Køber et forholdsmæssigt afslag, hvorefter manglen skal anses for fuldt
ud afhjulpet.


6.8 Køber skal ikke have andre afhjælpningsmidler, herunder erstatningskrav
af nogen art, herunder driftstab eller tabt fortjeneste.

7. BETALINGSBETINGELSER OG EJENDOMSFORBEHOLD


7.1 Betalingsbetingelserne er som angivet i Ordrebekræftelsen.


7.2 Såfremt betaling ikke sker senest på forfaldsdagen, kan EURO POULTRY på det pågældende tidspunkt opkræve renter af det udestående
beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.


7.3 Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling eller
modregne nogen betaling i tilfælde af påståede udestående krav
mod EURO POULTRY, som ikke er godkendt af EURO POULTRY.


7.4 EURO POULTRY forbliver ejer af alle varer leveret til Køber, indtil
betaling er modtaget fuldt ud fra Køber. Varerne forbliver EURO
POULTRYs ejendom, og Køber skal opbevare varerne så de let kan
identificeres som EURO POULTRYs varer indtil betaling for dem og
for alle andre varer, der er aftalt solgt til virksomheden, er modtaget
fuldt ud. Hvor ejendomsretten til varer forbliver hos EURO POULTRY,
er EURO POULTRY til enhver tid berettiget til at tilbagetage alle leverede
varer. EURO POULTRY kan med det formål at genvinde sine
varer gå ind på ethvert sted, hvor de opbevares, eller hvor det med
rimelighed antages at de opbevares, og tilbagetage varerne. Det er
Købers eneansvar at sikre, at alle varer modtaget fra EURO POULTRY
er fuldt forsikret mod enhver begivenhed herunder men ikke begrænset
til brand, tyveri, oversvømmelse mv., indtil ejendomsretten til
de pågældende varer er overgået til Køber. Skulle varerne blive beskadigede
på nogen måde efter Køber har modtaget dem, er Køber
forpligtet til at betale EURO POULTRY den fulde købesum for varerne.


8. ANSVARSFRASKRIVELSE


8.1 EURO POULTRY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig
for indirekte tab eller følgetab såsom tabt fortjeneste, tab af indtjening,
tab af goodwill, tab af forventede besparelse mv.


8.2 EURO POULTRYs ansvar for ethvert tab eller skade er begrænset
til det beløb, som Køber har betalt for det parti varer, som
kravet er baseret på.


9. FORCE MAJEURE


9.1 Følgende omstændigheder indebærer ansvarsfritagelse fra EURO
POULTRYs side, når sådanne omstændigheder indtræffer efter aftalens
indgåelse og hindrer, udskyder eller gør opfyldelsen af aftalen
uforholdsmæssigt bekostelig:


9.1.1 Krig, optøjer, borgerlig uro, strejker, blokader eller lockout (uanset om
EURO POULTRY er en part heri eller årsagen til sådanne konflikter eller
ej), i tilfælde af brand, naturkatastrofer, epidemier, pandemier,
mangel på transportmidler eller transportulykker, valutarestriktioner,
betalingsrestriktioner, forbud mod import eller eksport, driftssvigt eller
anden nedlukning af driften eller en lignende situation, der forårsager
en hindring for EURO POULTRYs overholdelse af aftalen.


9.2 I sammenhæng med ovennævnte omstændigheder skal EURO POULTRY
være berettiget til at annullere en ordre eller en del af en ordre,
uden at det bliver betragtet som brud på kontrakten, eller ret til at levere
varerne når hindringen ikke længere eksisterer.


10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER


10.1 Salget af varerne giver ikke nogen som helst licens til nogen immateriel
rettighed tilhørende EURO POULTRY, inklusive dets varemærker
og navne.


11. PRODUKTANSVAR


11.1 EURO POULTRYs produktansvar skal være begrænset i videst muligt
omfang under gældende lovgivning.


11.2 Køber skal informere EURO POULTRY skriftligt uden ugrundet ophold,
hvis Køber får kendskab til forhold, der kan begrunde produktansvar
fra EURO POULTRYs side.


11.3 Køber er forpligtet til at acceptere en retssag anlagt mod ham i
samme forum, som kan behandle en sag mod EURO POULTRY
vedrørende produktansvar. EURO POULTRY er dog berettiget til
at bestemme, at det interne forhold mellem Køber og EURO
POULTRY skal afgøres i overensstemmelse med punkt 12.


12. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV


12.1 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til parternes aftale,
herunder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser samt
spørgsmål om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret. Denne bestemmelse
om gældende ret omfatter dog ikke dansk rets internationalt
privatretlige regler, herunder CISG.


12.2 EURO POULTRYs værneting, Retten i Aalborg, er det aftalte værneting.
EURO POULTRY er dog altid berettiget til i stedet herfor at anlægge sag
mod Køber på Købers værneting. EURO POULTRY er endvidere berettiget
til at anmode om, at en tvist afgøres ved voldgift arrangeret af Voldgiftsinstituttet
i overensstemmelse med de regler for voldgiftsproceduren, der er
vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som er gældende på det tidspunkt, hvor
en sag indledes. Voldgiftsretten skal have hjemsted i Aalborg, og sagen føres
på engelsk. Denne paragraf 12.2 skal dog ikke forhindre nogen af
parterne i at søge foreløbige retsmidler såsom begæring om et påbud, udlæg
mv.


13. INDIVIDUALITET


13.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår endeligt fastslås som ugyldige
eller ikke kan håndhæves, forbliver resten af disse betingelser gældende.
I dette tilfælde skal bestemmelsen/bestemmelserne erstattes af sådanne
gyldige og håndhævelige bestemmelser, som kommer så tæt på formålet
og den juridiske stilling for den eller de ugyldige eller ikke-gennemførlige
bestemmelser som muligt.


14. AFKALD


14.1 Hvis EURO POULTRY ikke udøver eller håndhæver nogen rettigheder i
salgs- og leveringsbetingelser, skal det ikke anses for at være et afkald på
en sådan rettighed, ej heller afkald på udøvelsen eller håndhævelsen deraf
på noget tidspunkt eller tidspunkter derefter forhindres.