Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Gyldighed

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, gælder disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser vedrørende International Salg af Varer ("Betingelserne") for alle tilbud, ordrer, salg og leverancer af varer eller tjenesteydelser af Sælgeren (som defineret nedenfor).

"Sælger" henviser til Euro Poultry Group, som består af Euro Poultry A/S, Euro Poultry AB, Euro Poultry OY, Euro Poultry Holding BV, Euro Poultry Procurement BV og Euro Poultry Benelux BV eller andre tilknyttede virksomheder i Euro Poultry Group, herunder også, men ikke begrænset hertil, datterselskaber, der helt eller delvist direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres. Disse Betingelser findes på vores hjemmeside, eller som bilag til Sælgers samhandelsaftaler eller på bagsiden af Sælgers fakturaer.

Disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser eller aftaler og udgør sammen med tilbuddet, ordrer eller leverancer det samlede aftalegrundlag. Ændringer eller tillæg til aftalen er kun gældende, såfremt det aftales skriftligt mellem parterne.

2. Tilbud, ordrebekræftelse mv.

2.1 Alle ordrer er først gyldige ved modtagelse af en skriftlig ordrebekræftelse udstedt til Køber via post, e-mail mv. Hvis en ordre er afgivet mundtligt, vil ordrebekræftelse blive fremsendt til Køber og købet anses først for accepteret, når Køber modtager denne.

2.2 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg jf. punkt 3. Afgiver Sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Sælger inden 1 uge regnet fra datoen for tilbudsafgivelse. Køber skal senest samtidig med sin accept oplyse Sælger om eventuelle uoverensstemmelser med det aftalte, ellers anses Køberen for at have accepteret tilbuddet som angivet i ordrebekræftelsen. 

2.3 Såfremt Køber hæver købet efter godkendt ordrebekræftelse er fremsendt, men inden levering, skal Køber dække alle omkostninger (negativ kontraktsinteresse), som Sælger måtte have i forbindelse hermed.

3. Mellemsalg

3.1 Indtil købers accept er kommet frem til Sælger, er Sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for Køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køber, at tilbuddet er bortfaldet. Køber kan ikke kræve erstatning i forbindelse hermed.

4. Pris, afgifter

4.1. Priser og møntfod er som angivet i Ordrebekræftelsen, medmindre andet udtrykkeligt aftaltes skriftligt.

4.2 Alle priser er eksklusive skatter, gebyrer, told og andre afgifter, herunder, men ikke begrænset til, salg, brug, punktafgifter, momsafgifter eller andre lignende skatter eller afgifter af enhver art, der pålægges af hvilken som helst statslig myndighed.

4.3 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i priser, produkter og serviceydelser af grunde, der skyldes, men ikke er begrænset til, ændringer i valutakurser, toldændringer, skatter, herunder skatter, der skal betales til transport-, terminal- eller havnemyndigheder, prisændringer hos producenten, skiftende markedsforhold, utilgængelige produkter og produktbortfald i det omfang sådanne yderligere omkostninger kan tilskrives den pågældende leverance indtil levering er sket. Varens salgspris skal være i overensstemmelse med de på det tidspunkt for Sælger gældende listepriser eller i overensstemmelse med et af Sælger afgivet tilbud.

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske i henhold til fakturaen og senest på den angivne forfaldsdato. Såfremt der ikke er angivet en betalingsdato, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2. Kreditgodkendte kunder, kan blive tilbudt 8 dages kredit, netto kontant.

5.3. Såfremt levering udskydes på grund af omstændigheder, som Køber er ansvarlig for (fordringshavermora), er Køberen – medmindre andet aftales skriftligt – alligevel forpligtet til at betale i henhold til fakturaen, som om levering var sket i henhold til aftalt tid.

5.4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5% pr. påbegyndt måned. Betaling af renter afskærer ikke Sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers betalingsmisligholdelse måtte medføre.

5.5. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde dele af købesummen eller at modregne med eventuelle andre krav mod Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger. Eventuelle Ordrer, der ikke er leveret til Køber på grund af betalingsmisligholdelse, tilbageholdes på Købers regning og risiko frem til betaling er sket.

  1. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Sælger eller til den, han har transporteret sin ret til. Eventuelle udgifter opkræves af Køber i det omfang de ikke kan indsamles ved tredjemand.

6.2. I tilfælde af omdannelse, ændring eller forarbejdning af Varerne, som ikke bevirker, at Varerne taber deres egenskaber eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet således det omfatter de omdannede ændrede eller forarbejdede Varer i et omfang svarende til den værdi, som det solgte repræsenterede på salgstidspunktet.

6.3 Køberen er forpligtet til at holde de solgte Varer forsikrede og holde varerne adskilt til enhver tid, således at Varerne kan identificeres som værende Sælgers ejendom. 

7. Levering, leveringsdato

7.1. Medmindre andet aftales skriftligt mellem parterne, sker levering som angivet i ordrebekræftelsen, det vil sige den dato hvor Sælger har meddelt Køber, at Varerne er klar til levering. Risikoen for tab af eller skade på Varerne overgår til Køber i overensstemmelse med leveringsdatoen.

7.2 Levering til Køber sker for Købers risiko og regning.

7.3 Leveringstiden er fastsat af Sælger og efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse ved aftaleindgåelsen. Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, betragtes udskydelse af leveringstiden med op til 14 kalenderdage på grund af Sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen misligholdelsesbeføjelser overfor Sælger.

7.4 Såfremt leveringsforsinkelse skyldes at Sælger er i en situation som angivet i pkt. 11. 3, udskydes leveringstiden til den tid, som hindringen varer. Begge Parter er dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 12 uger. Leveringstiden forlænges med en periode svarende til den afbrydelsesperiode, der er forårsaget af en Force Majeure-begivenhed. Hvis leveringen forhindres i mere end 12 uger, er Sælger berettiget til at annullere den pågældende kontrakt uden ansvar.

7.5 Sælgeren skal i ovennævnte situationer uden ugrundet ophold underrette Køber om ændringerne af leveringstidspunktet.

7.6 Hvis Køber undlader at modtage varen, eller hvis Køber ikke rettidigt oplyser leveringsadresse, kan Sælger vælge at udskyde leveringstidspunktet og opbevare det købte for Købers regning og risiko. Sælger kan også vælge at annullere ordrebekræftelsen eller dele heraf. Køber er ikke berettiget til erstatning i forbindelse hermed. 

8. Produktinformation

8.1 Sælger beholder adkomsten og alle rettigheder over de dokumenter, billeder eller andre medier, der stilles til rådighed for Køber, som således forbliver Sælgers ejendom. Sådanne dokumenter eller andre medier kan alene anvendes af Køber eller offentliggøres, gengives, kopieres eller overføres til tredjeparter med udtrykkeligt skriftligt samtykke hertil fra Sælger. Specifikationer, billeder og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftaleindgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må hverken videregives uden skriftlig aftale eller misbruges i øvrigt.

8.2 Sælger beholder adkomsten, alle rettigheder over og interesse i alle globale immaterialrettigheder og immaterialrettigheder, der er indeholdt i varerne, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, patentrettigheder, handelshemmeligheder, logoer og varemærker. Således anerkender Køber, at vedkommende ikke har nogen rettigheder med hensyn til nogen af de foregående uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Sælger. Alle Sælgers immaterielle rettigheder herunder, men ikke begrænset til, eksempelvis navne, varemærker og logoer, forbliver Sælgers ejendom og er Sælgers eksklusive ejendom. Køber har ikke tilladelse til at anvende Sælgers rettigheder uden forudgående skriftligt samtykke.

9. Produktændringer

9.1 Sælger forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Køber.

10. Mangler og reklamation

10.1. Sælger garanterer, at de købte Varer på leveringstidspunktet i alle væsentlige henseender svarer til de for sådanne Varer gældende specifikationer. Garantien dækker ikke skade sket som følge af forkert anvendelse, uagtsom håndtering, mangel på rimeligt vedligehold og pleje, ulykke eller misbrug fra Køber eller Købers repræsentants side.

10.2 Ved levering skal Køber straks foretage undersøgelse af det solgte. Undersøgelsen omfatter optælling af den leverede mængde før kvittering på fragtbrev/følgeseddel accepteres og underskrives. Køber anses at have godkendt leverede Varer, medmindre Sælger har modtaget skriftlig meddelelse med angivelse af årsagerne til reklamationen inden for:

1) 24 timer for køleprodukter.

2) 72 timer for frosne produkter.

3) 10 kalenderdage for alle andre Varer.

Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget en mangel, og der ikke reklameres som anført, kan manglen ikke senere gøres gældende. Eventuelle skjulte fejl og mangler skal meddeles Sælger straks efter, at Køber har eller burde have opdaget sådanne skjulte mangler. Det er en forudsætning, at der reklameres inden for Varernes foreskrevne holdbarhedsperiode.

10.3 Sælgeren har ret, men ikke pligt til, at foretage undersøgelse af påberåbte mangler. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes af Sælger.

10.4 For Varer leveret med ovenstående garanti yder Sælger ingen anden form for garanti i øvrigt – hverken udtrykkeligt eller underforstået – og ovenstående garanti udgør Sælgers eneste forpligtelse over for Køber med hensyn til den leverede Vares manglende overensstemmelse med aftalen. Særligt ydes ingen garanti for Varernes salgbarhed eller deres egnethed til et bestemt formål.

10.5 For så vidt angår Varer, der ikke er overensstemmende med garantien, er Sælgers ansvar begrænset til at (i) tilbyde ombytning; forudsat at Varerne returneres til Sælger sammen med acceptabel dokumentation for køb inden fjorten kalenderdage efter manglen er opdaget eller burde været opdaget, eller (ii) tilbyde prisnedsættelse, hvorefter manglen anses for afhjulpet.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Hver part er ansvarlig for sine egne handlinger og undtagelser i henhold gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget. Sælger kan dog under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for mere end det direkte tab, som Køber måtte lide. Sælgers samlede ansvar vil dog altid være begrænset til den påviste skade og kan aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

11.2 Sælger hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab, herunder eksempelvis driftstab, avancetab eller andre tab, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte, medmindre det er forårsaget forsætlig eller groft uagtsomt.

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftaleindgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

11.4 Hvis Sælger påberåber sig Force Majeure, er Sælgeren forpligtet til at underrette Køber skriftligt uden ugrundet ophold. Sælger er endvidere forpligtet til at bestræbe sig på at fortsætte med opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis det er praktisk muligt og i overensstemmelse med god driftspraksis. I det omfang Sælger rammes af forsinkelser som følge af Force Majeure, har Sælger ret til forlængelse for gennemførelsestidspunktet. Gennemførelsestidspunktet forlænges med en periode svarende til den afbrydelsesperiode, der er forårsaget af et Force Majeure-tilfælde. Hvis opfyldelse af aftalen eller dele heraf forhindres i mere end 12 uger, har Sælger ret til at opsige den pågældende kontrakt uden erstatningsansvar.

12. Returnering

12.1. Solgte Varer kan kun returneres ved forudgående skriftligt samtykke fra Sælger.

12.2. Hvor Køber er berettiget til at hæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Sælger med henblik på ombytning eller mangelafhjælpning, skal det solgte fremsendes til Sælger i original emballage og for Købers regning og risiko. I det omfang Sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Sælger berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod Sælger.

13. Produktansvar

13.1 Køber skal kompensere Sælger i det omfang Sælger gøres ansvarlig over for enhver tredjepart for skade eller tab, for hvilket Sælger ikke hæftede over for Køber ifølge denne kontrakts punkt 13.2 og 13.3.

13.2 Sælger er ikke ansvarlig for nogen skade på fast ejendom eller formuegenstand, der opstår, mens Varerne er i Købers besiddelse. Endvidere er Sælger ikke erstatningsansvarlig for produktskade forårsaget af Køber eller for skade på produkter, hvor Købers produkter figurerer som en del heraf.

13.3 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab såsom tab af forretning, tab af fortjeneste eller tab af forventet overskud som følge af eller i forbindelse med kontrakten eller enhver transaktion mellem Sælger og Køber, driftsafbrydelsesomkostninger, tab af velvilje eller andre økonomiske følgeskader. Hvis en tredjepart rejser krav mod hver af parterne i denne Kontrakt, begge parter straks underrette den anden part.

14. Transport af rettigheder og pligter

14.1 Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Hvis Sælger overdrager sine rettigheder og pligter er Køber alene berettiget til at gøre retskrav gældende mod denne.

14.2 Køberen må ikke tildele, pantsætte eller på anden måde overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen med Sælgeren uden forudgående udtrykkelig skriftligt samtykke fra Sælgeren.

14.3 Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Købers forpligtigelse gælder samhandlen og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsag. Forpligtelsen gælder ikke for oplysninger, (i) som Køber allerede havde skaffet legitimt på tidspunktet for offentliggørelsen, forudsat sådanne oplysninger ikke var underlagt en fortrolighedsklausul eller (ii) som Køber senere skaffede selvstændigt og legitimt uden at være forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger fortroligt, eller (iii) som er eller bliver alment kendt uden Købers overtrædelse af kontrakten.

15. Tvistigheder

15.1. Såfremt parterne ikke er i stand til at blive enige om en mindelig løsning senest 60 kalenderdage efter indledning af forligsforhandlinger, kan enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med en aftale med Sælger (kontraktretligt) herunder vedrørende fortolkning og gyldighed af hvilken som helst del af kontrakten, afvikles af Sø- og Handelsretten i København. Sælger har dog altid ret til at anlægge sag mod Køber ved Købers hjemting.

15.2 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk lov – CISG gælder ikke. Retssproget skal være engelsk, medmindre parterne aftaler andet.

Opdateret d 01.08.2018